Who we are?

Біз кімбіз?

Кто мы?

The Kazakhstan medical students' association (KazMSA) is an independent, non-profit, non-political organization of medical students and recent graduates from Kazakhstan. Since 2014, KazMSA has been a candidate member of the International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), consisting of 130 national organizations from 111 countries over the world.
Read more...

Казахстанская организация медицинской молодежи (КОММ) - это независимая некоммерческая не политическая организация медицинских студентов и недавних выпускников-медиков Казахстана.
Еще...

Қазақстан медицина жастар организациясы (ҚМЖО) - бұл Қазақстанның медицина студенттері мен түлектерінің тәуелсіз, коммерциялық емес, саяси ұйымы. 2014 жылдан бастап ҚМЖО әлемнің 111 елінен құралған 130 ұлттық ұйымнан тұратын медицина студенттер қауымдастықтарының халықаралық бірлестігінің (IFMSA) мүшесі болып табылады.
Толығырақ...

What we do?

Что мы делаем?

Біз не істейміз?

5 жылдан астам уақыт бойы КММ ерікті негізде медицина қызметкерлері үшін жұмыс істейді. COMM Қазақстанның 8 медицина университетінен келген барлық медициналық білімгерлер жаһандық денсаулық үшін біріктіріліп, біз қалаған денсаулық пен тұрақты болашақты қалыптастыра алу үшін жергілікті және ғаламдық деңгейде денсаулыққа басшылық рөлін атқаратын ресурстар, дағдылар мен білімге ие. .
Толығырақ...

For more than 5 years COOM has been working for medical students on a voluntary basis. COMM represents a world in which all medical students from 8 medical universities in Kazakhstan unite for global health and have the resources, skills and knowledge to fulfill leadership roles in health at the local and global levels so that we can shape the healthy and sustainable future we want .
Read more...

Уже более 5 лет КООМ работает для медицинских студентов на добровольной основе. КОММ представляет мир, в котором все студенты-медики 8 медицинских ВУЗов Казахстан объединяются для глобального здравоохранения и располагают ресурсами, навыками и знаниями для выполнения руководящих ролей в области здравоохранения на местном и глобальном уровнях, чтобы мы могли формировать здоровое и устойчивое будущее, которого мы хотим.
Еще...

Founded in May 2014

Основан в 2014 году

2014 жылы ашылған

Қазақстанның 7 қаласынан 8 жергілікті комитеттер

8 local committees from 7 different cities of the Kazakhstan

8 локальных комитетов с 7 разных городов Казахстана

1000 students

1000 студентов

1000 студенттер

Latest News

Соңғы Жаңалықтар

Свежие Новости

VIII National General Assembly

VIII Национальная Генеральная Ассамблея

VIII Ұлттық Бас Ассамблея

Еще Read more Толғырақ
Family Planning

In 2019, SCORA (Standing Committee on Reproductive health and rights, including HIV and AIDS) is implementing the family Planning project.

Планирование семьи

В 2019 году постоянным комитетом по репродуктивному здоровью и праву (SCORA) реализуется проект «Планирование семьи».

Отбасын жоспарлау

2019 жылы SCORA (репродуктивті денсаулық және құқық жөніндегі тұрақты комитеті) "отбасын жоспарлау"жобасын іске асыруда.

Еще Read more Толғырақ
First international olympiade

Первая Международная олимпиада MEDUSE

Бірінші халықаралық олимпиада

Еще Read more Толғырақ