Team of Officials

Ресми тұлғалар командасы

Команда официальных лиц

The structure of the KazMSA includes students of 8 medical universities of Kazakhstan, which form local committees. The organization is fully managed by students who form executive and supervising committees.

В состав KazMSA входят студенты 8 медицинских вузов Казахстана, которые образуют локальные комитеты. Организация полностью управляется студентами, которые образуют исполнительный и наблюдательный комитеты.

ҚМЖО құрамына жергілікті комитеттерді құрайтын Қазақстанның 8 медициналық жоғары оқу орындарының студенттері кіреді. Ұйымды атқарушы және бақылау комитеттерін құрайтын студенттер толығымен басқарады.

Team of officials:

Команда официальных лиц:

Ресми тұлғалар командасы: