Family Planning

Отбасын жоспарлау

Планирование семьи

В 2019 году постоянным комитетом по репродуктивному здоровью и праву (SCORA) реализуется проект «Планирование семьи». На сегодняшний день тема нежелательной беременности, абортов и бесплодия очень актуальна, так как эти 3 фактора имеют огромное влияние на демографическую ситуацию в Казахстане. И на сегодняшний день в Казахстане существуют Центры Планирования Семьи, которые были созданы для рождения здоровых детей, сохранения здоровья женщины, достижения гармонии в психосексуальных отношениях в семье и осуществления жизненных планов. Цифра участников, которые прошли занятия в школе планирования семьи очень маленькая, несмотря на то, что грамотный подход к зачатию ребенка очень важен для рождения здорового ребенка. Кроме того, эти занятия могут предотвратить число материнских смертностей и выкидышей.  

Соответственно суть проекта в следующем:

Цель – повысить осведомленность населения о Центрах Планирования Семьи

Задачи: 1. Снять социальный ролик на данную тему, проведя социальный опрос у населения, в ходе которого выявить уровень осведомленности о центрах

2. Провести интервью со специалистами центров и собрать статистические данные о бесплодии населения, об основных его формах и причинах, о проводимых в данном учреждении процедурах, в частности об ЭКО, выявить статистические данные о проценте удачно проведенных процедур ЭКО и уровень развития репродуктологии в регионе.

Мы видим, что польза от таких центров велика, но из-за малой осведомленности населения о них, число участников мало, и соответственно пользы тоже меньше. А ведь благодаря данным центрам в нашей стране может улучшиться демографическая ситуация, а счастливых и здоровых детей станет больше.

In 2019, SCORA (Standing Committee on Reproductive health and rights, including HIV and AIDS) is implementing the family Planning project. To date, the topic of unwanted pregnancy, abortion and infertility is very relevant, as these 3 factors have a huge impact on the demographic situation in Kazakhstan. And today there are Family Planning Centers in Kazakhstan, which were created for the birth of healthy children, the preservation of women's health, achieving harmony in psychosexual relations in the family and the implementation of life plans. The number of participants who took classes at the school of family planning is very small, despite the fact that a competent approach to conceiving a child is very important for the birth of a healthy child. In addition, these activities can prevent the number of maternal deaths and miscarriages.  

Accordingly the essence of the project is as follows:

The aim is to raise public awareness of Family Planning Centres

Tasks: 1. To shoot a social video on this topic by conducting a social survey of the population, during which to identify the level of awareness about the centers

2. To conduct interviews with specialists of the centers and collect statistical data on infertility of the population, its main forms and causes, on the procedures carried out in this institution, in particular on IVF, to identify statistical data on the percentage of successful IVF procedures and the level of development of reproduction in the region.

We see that the benefits of such centers are great, but because of the low awareness of the population about them, the number of participants is small, and accordingly the benefits are also less. But thanks to these centers in our country can improve the demographic situation, and happy and healthy children will be more.

2019 жылы SCORA (репродуктивті денсаулық және құқық жөніндегі тұрақты комитеті) "отбасын жоспарлау"жобасын іске асыруда. Бүгінгі таңда қажетсіз жүктілік, аборт және бедеулік тақырыбы өте өзекті, себебі бұл 3 фактор Қазақстандағы демографиялық жағдайға үлкен әсер етеді. Бүгінгі күні Қазақстанда дені сау балаларды тууға, әйелдің денсаулығын сақтауға, отбасындағы психосексуалды қарым-қатынаста үйлесімділікке қол жеткізуге және өмірлік жоспарларды жүзеге асыруға арналған Отбасын жоспарлау орталықтары бар. Отбасы жоспарлау мектебінде сабақ өткен қатысушылардың саны өте аз, баланың тұжырымдамасына сауатты көзқарас сау бала тууы үшін өте маңызды екеніне қарамастан. Сонымен қатар, бұл сабақтар ана өлімі мен түсік тастау санын болдырмауы мүмкін.  

Тиісінше, жобаның мәні келесі:

Мақсаты-отбасын жоспарлау орталықтары туралы халықтың хабардар болуын арттыру

Міндеттері: 1. Халыққа әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы осы тақырыпқа әлеуметтік ролик түсіру, оның барысында орталықтар туралы хабардарлық деңгейін анықтау

2. Орталық мамандарымен сұхбат жүргізу және халықтың бедеулігі туралы, оның негізгі нысандары мен себептері туралы, осы мекемеде өткізілетін рәсімдер туралы, атап айтқанда, ДТҰ туралы статистикалық деректерді жинау, ДТҰ сәтті өткізілген рәсімдерінің пайызы және өңірдегі репродуктологияның даму деңгейі туралы статистикалық деректерді анықтау.

Біз осындай орталықтардан пайда көп екенін көріп отырмыз, бірақ олар туралы халықтың аз хабардар болуына байланысты қатысушылар саны аз және тиісінше пайдасы да аз. Ал осы орталықтардың арқасында елімізде демографиялық жағдай жақсаруы мүмкін, ал бақытты және дені сау балалар көп болады.