FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Frequently asked questions:

1) What is a SCOPE ?

The Professional Exchange program is a full educational program offering clerkships to medical students abroad.

2) What is the aim of SCOPE ?

The aim of SCOPE is to promote cultural understanding and co-operation amongst medical students and all health professionals, through the facilitation of international student exchanges. The Exchange Program offers students unique educational and cultural experience in addition to the regular medical curriculum. It also helps to broaden the students understanding of medical and social conditions in different countries.

3) What disciplines / departments are available?

Clerkships can be offered in all clinical and preclinical fields of medicine. Please check the Exchange conditions of your desired country.

4) How long does clerkship last?

The duration of a clerkship is 4 week

5) How much does an exchange cost?

160$ + air ticket

6) Which countries can I exchange?

Answer: Every year countries change, you can get exact information from LEO of your LC.

7) What level of English is needed?

Answer: Not lower than upper intermediate

8) Is it possible to participate in the exchange of SCOPE without being a student at a medical university?

Answer: No, SCOPE exchange exclusively for medical students.

9) Will I receive a salary during the exchange?

Exchange is an educational activity for students and you will not receive a salary for it.

Frequently asked questions:

1) What is SCORE?

Answer: SCORE is a standing committee on research exchange established in 1991 to give students the opportunity to improve their research skills in other educational institutions around the world.

2) What does the SCORE do?

Answer: Our mission is to offer the future doctors the opportunity to gain research experience in various countries of the world.

3) How is the work on the project carried out during the program and do you need special preparation for the program?

Answer: all projects are posted on the ifmsa.org platform. It is required from the student to choose the project they liked. In the future, after arriving in the country, your tutor will coordinate your work on the project.

4) How long will the exchange take?

Answer: 4 weeks

5) How much is the exchange?

Answer: $ 160 + air ticket

6) Which countries are available for the exchange?

Answer: Every year there are new contracts signed with different countries. The exact information can be obtained from LORE of your LC.

7) What level of English is needed?

Answer: Not lower than upper intermediate (B2)

8) Is it possible to participate in the exchange of SCOPE without being a student at a medical university?

Answer: No, SCORE exchange is exclusively for medical student

9) Can I continue my own project within the framework of this program, or can I choose and prepare my own project topic?

Answer: No. Available projects are posted on the ifmsa.org platform. Students can choose the project they like only from there.

Жиі қойылатын сұрақтар:

1) SCOPE дегеніміз не?

Жауап: Кәсіби алмасу жөніндегі Тұрақты комитеті (SCOPE) IFMSA құрған бірінші комитет.

2) SCOPE не істейді?

Жауап: Мақсаты студенттердің алмасуларын жеңілдету арқылы медицина қызметкерлерінің арасында мәдени өзара түсіністік пен ынтымақтастықты сақтау болып табылады.

3) Қандай клиникалық және клиника алды пәндермен алмасуға болады?

Жауап: Медицинадағы барлық клиникалық және клиника алды пәндерде алмасу мүмкін, қосымша мәліметтер алу үшін таңдалған елдің Биржалық шарттарын қараңыз.

4) Алмасу қанша уақытқа созылады?

Жауап: 4 апта

5) Алмасу қанша?

Жауап: $ 160 + әуе билеті

6) Қай елдермен алмасуға болады?

Жауап: Жыл сайын елдер өзгереді, сіз өз жергілікті комитетіңіздегі LEO-дан нақты ақпарат ала аласыз.

7) Ағылшын тілінің қандай деңгейі қажет?

Жауап: жоғарғы аралықтан төмен емес(Upper-Intermediate)

8) Медициналық жоғары оқу орнында оқымайтын студент SCOPE алмасуына қатысу мүмкін бе?

Жауап: Жоқ, SCOPE тек медицина студенті үшін

9) Алмасу кезінде жалақы аламын ба?

Алмасу - студенттер үшін таза білім беру қызметі және сіз ол үшін жалақы алмайсыз.

Жиі қойылатын сұрақтар:

1) SCORE дегеніміз не?

Жауап: Ғылыми зерттеу бойынша тәжірибе алмасу тұрақты комитеті – медицина студенттеріне басқа оқу орындарынан ғылыми зерттеу дағдыларын жетілдіріп, басқа ел мәдениетімен танысуға мүмкіндік беретін комитет.

2) SCORE немен айналысады?

Жауап: SCORE миссиясы болашақ дәрігер мамандарға Дүниежүзінің түрлі елдерінен ғылыми тәжірибе алу мүмкідігін беру.

3) Ғылыми зерттеу бағдарламасы аясында ғылыми жоба қалай жасалады және оған арнайы дайындық керек па?

Жауап: Жоқ. Барлық жобалар тізімі арнайы ifmsa.org желісінде тіркелген. Студенттен өзіне ұнаған жобаны таңдау ғана талап етіледі. Кейіннен шет елге жеткен соң сізге тіркелген ғылыми жетекші сіздің жұмысыңызды бағыттап отырады. Арнайы дайындық жайлы барлық ақпаратты сіз таңдаған жоба талаптары парақшасынан қарай аласыз.

4) Алмасу бағдарламасы қанша уақытты қамтиды?

Жауап: 4 апта

5) Бағдарламаға қанша қаражат жұмсалады?

Жауап: 160$ (оның ішінде тұрғын жер, күнделікті 1 ретті ас, қоғамдық бағдарлама) + авиабилет+ сақтандыру шығындары, виза, және т.б.

6) Қай елдерге ғылыми зерттеу бағдарламасы бойынша баруға болады?

Жауап: Жыл сайын елдер тізімі өзгереді. Нақты ақпаратты өздеріңіздің жергілікті комитеттегі ғылыми зерттеу бойынша тұрақты комитетінің жұмысын реттеуші жергілікті жауапты тұлғалардан білуге болады.

7) Бағдарлама бойынша шетелге аттану үшін ағылшын тілін меңгеру деңгейі қандай болу керек?

Жауап: Intermediate деңгейінен кем емес.

8) Ғылыми зерттеу бағдарламыһасы бойынша шет елдерге медициналық студент болмай тұрып аттануға бола ма?

Жауап: Жоқ. Бұл бағдарлама тек медицина жастарына арнайыланған

9) Мен өзімнің бұрын бастаған ғылыми жобамды ғылыми зерттеу бағдарламасы аясында жалғастыра алам ба немесе жаңа тақырып іздеп таңдап алсам бола ма?

Жауап: Жоқ. Барлық жобалар тізімі арнайы ifmsa.org желісінде тіркелген. Студенттен өзіне ұнаған жобаны таңдау ғана талап етіледі. 

Часто задаваемые вопросы:

1) Что такое SCOPE ?

Ответ: The Standing Committee On Professional Exchange (SCOPE) – является первым учрежденным IFMSA комитетом.

2) Что делает SCOPE ?

Ответ: Миссией SCOPE является поддержание культурного взаимопонимания и сотрудничества среди студентов-медиков и всех специалистов здравоохранения, путем содействия в организации студенческих обменов.

3) По каким клиническим и преклиническим дисциплинам можно отправиться по обмену?

Ответ: Обмен может проходить по всем клиническим и преклиническим дисциплинам медицины, подробнее можно узнать в Exchange Conditions выбранной вами страны.

4) Сколько будет длиться обмен?

Ответ: 4 недели

5) Сколько стоит обмен?

Ответ: 160$ + авиабилет

6) В какие страны можно отправиться по обмену?

Ответ: Каждый год страны меняются, точную информацию можно узнать у LEO вашего ЛК.

7) Какой уровень английского нужен?

Ответ: Не ниже Upper-intermediate 

8) Есть ли возможность принять участие в обмене SCOPE не являясь студентом медицинского университета?

Ответ: Нет, SCOPE обмен исключительно для студентов медицинского профиля

9) Буду ли я получать зарплату во время обмена?

Обмен является образовательной деятельностью для студентов и вы не будете получать за это зарплату.

Часто задаваемые вопросы:

1) Что такое SCORE ?

Ответ: The Standing Committee On Research Exchange (SCORE) – постоянный комитет по научно-исследовательскому обмену был основан в 1991 году с целью дать студентам возможность улучшить свои навыки в исследованиях в других учебных заведениях по всему миру.

2) Что делает SCORE ?

Ответ: Наша миссия состоит в том, чтобы предложить будущим врачам возможность приобрести исследовательский опыт в различных странах мира.

3) Как осуществляется работа над проектом в течение программы и нужна ли особая подготовка к программе?

Ответ: все проекты вывешены на платформе ifmsa.org. От студента требуется выбрать понравившийся проект. В дальнейшем после прибытия в страну ваш тьютор будет координировать вашу работу по проекту.

4) Сколько будет длиться обмен ?

Ответ: 4 недели

5) Сколько стоит обмен ?

Ответ: 160$ + авиабилет

6) В какие страны можно отправиться по обмену ?

Ответ: Каждый год страны меняются, точную информацию можно узнать у LORE вашего ЛК.

7) Какой уровень английского нужен ?

Ответ: Не ниже Upper-intermediate 

8) Есть ли возможность принять участие в обмене SCOPE не являясь студентом медицинского университета ?

Ответ: Нет, SCORE обмен исключительно для студентом медицинского профиля

9) Могу ли я продолжить свой собственный проект в рамках данной программы или выбрать и подготовить самостоятельно тему проекта?

Ответ: Нет. Доступные проекты вывешены на платформе ifmsa.org. Студенты могут выбрать понравившийся проект только там.