MedUse

MedUse

MedUse

The annual Republican Olympiad «MedUse»

Organizers: Local Committee "KazMSA-SMU" from Semey Medical University.

“MedUse” is the Republican Olympiad among the participants of the organization “KazMSA” (Kazakhstan Medical Students Association).

The purpose of this Olympiad is to test and improve students' knowledge in the field of medicine, as well as to identify the most intelligent, strong and talented. The Republican Olympiad was held for the first time in the history of KazMSA at Semey Medical University on October 20-21, 2018.

The Republican Olympiad began with a round of medical biochemistry. Participants were expected to 5 rounds, which included teamwork, where each team had to give the correct answer to 5 questions, solve problems on biochemical formulas and biochemical indicators, tasks and formulations on clinical thinking, as well as group situational problems. Tasks on biochemical formulas had a brainstorm on the participants of the Olympiad.

The second round was held in the anatomy building. They were waited for by three rounds which included: group test tasks with situational tasks which demanded the developed answer; clinical cases, OSPE for captains and a survey of the whole team.

The third round was held on the subject "Microbiology". In which the participants had to test their knowledge. At first, students had to determine the type of pathogens on the screen and name them in Latin. The second stage included a situational task, where participants had to, based on its data, put the intended diagnosis, the type of pathogen, the route of transmission, pathogenesis and diagnostic methods. The final stage consisted of test questions on basic knowledge of microbiology.

The fourth round of desmurgia consisted of three rounds, such as:

1 - dressing

2 - Suturing

3 - Analysis of the clinical case of radiation diagnosis.

During the 5th round of the Olympiad, participants had to demonstrate their practical skills in ITC.

Before starting to test the skills, all participants were gathered at the Educational Clinical Center, where the moderators explained the general rules for conducting the round:

the round consisted of 3 different tasks, 15 minutes were allocated for each team. Participants were divided into teams and all 3 tasks should be performed at a time.

1. The first task for the participants of the Olympiad is the ability to demonstrate the technique of possession of intravenous and intramuscular injections on a model.

2. The next task is the ability to show one of the diagnostic techniques when examining the respiratory system: comparative and topographic percussion.

3. The final task is knowledge of the technique of transporting the patient in a wheelchair. It should also be noted that the participants, before the immediate start of the round, did not know what skills they would have to show.

The sixth and most crucial stage of the First Republican Olympiad "MedUse" was the round of "First Aid". This round was held within the walls of the Educational Clinical Center of the Semey Medical University.

The round consisted of five main first aid tours:

1. Acute coronary syndrome (ACS)

2. Immobilization of the limbs

3. Anaphylactic shock

4. Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

5. Bleeding

Between the rounds, trainings were held on the theme of “Time Management”, which were prepared by LC KazMSA SMU activists.

The purpose of these trainings was to help students allocate their time correctly. During the training, the participants familiarized themselves with the time management ladder, with the Eisenhower principle, with the rules of creative laziness and learned about potential time sinks. At the end of the training, students received 8 main time management tips.

«MedUse» жыл сайынғы Республикалық олимпиадасы

Ұйымдастырушылар: Семей медицина университетінің 

"KazMSA-SMU" Жергілікті комитеті. 

«MedUse» - бұл «KazMSA» (Kazakhstan Medical Students Association) қатысушылары арасындағы Республикалық олимпиада.

Олимпиаданың мақсаты - медицина саласындағы студенттердің білімін тексеру және жетілдіру, сондай-ақ, ең ақылды, мықты және дарынды студенттерді анықтау. Медицина университеттерінің студенттері мен ұйымның белсенділері сол ұстанымды ұстанып, оны лайықты етіп өткізуге тырысады.

Республикалық олимпиада 2018 жылдың 20-21 қазанында Семей медицина университетінде «KazMSA» тарихында тұңғыш рет өткізілді.

Конкурсқа Қазақстанның алдыңғы қатарлы медициналық университеттерінен: Астана Медицина Университеті, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы және Қарағанды медицина университетерінен «Жалпы медицина» және «Фармация» мамандықтары бойынша білім алушы 2-3-4 курс студенттері қатысты. Әрбір университет интеллектуалдық күрес үшін өз командаларын ұсынды.

Олимпиада Биохимия, Анатомия, Микробиология, Десмургия, Клиника кіріспе және алғашқы көмек көрсету атты алты кезеңнен тұрды.

Республикалық олимпиада медициналық биохимия раундынан басталды. Қатысушыларды 5 кезең күтіп тұрды, әр команда 5 сұраққа дұрыс жауап беруге, биохимиялық формулалар мен биохимиялық көрсеткіштерге, клиникалық ойлау бойынша тапсырмалар мен тұжырымдарға, сондай-ақ топтық ситуациялық мәселелерге қатысты мәселелерді шешуге тиіс болды. Биохимиялық формулалар бойынша тапсырмалар олимпиада қатысушыларына ми шабуылы болды.

Екінші айналым анатомия ғимаратында өтті. Оларды үш раунд күтіп тұрды: олар толық жауапты талап ететін ситауациялық есептер мен топтық тест тапсырмалары; клиникалық жағдайлар, капитандар үшін ОСПЭ және бүкіл команданың блиц-сауалнамасы.

Үшінші айналым «Микробиология» пәні бойынша өткізілді, онда қатысушылар өз білімдерін тексерді. Алдымен студенттер экранда қоздырғыштардың түрін анықтап, оларды латын тілінде атады. Екінші кезеңде ситуациялық тапсырма болды, оған қатысушылар өздерінің деректеріне негізделген болжамды диагнозды, патогенді түрін, берілу жолдарын, патогенезін және диагностикалық әдістерін анықтады. Қорытынды кезең микробиологияның негізгі білімдері туралы тестілік сұрақтардан тұрады.

Төртінші тур Десмургия үш кезеңнен тұрды:

1 -таңу

2 - тігу

3 – сәулелі диагностика пәнінен клиникалық жағдайды талдау.

Олимпиаданың 5-ші раунды барысында қатысушылар Клиникаға кіріспе пәні бойынша тәжірибелік дағдыларын көрсетуі керек болды.

Барлық дағдыларды бастамас бұрын, барлық қатысушылар модераторлар раундты өткізудің жалпы ережелерін түсіндіру үшін  оқу-клиникалық орталығына жиналды: раунд үш түрлі тапсырмадан тұрды, әрбір командаға 15 минут уақыт берілді. Қатысушылар командаларына бөлініп және барлық үш тапсырманы бір уақытта орындау керек болды.

Олимпиаданың қатысушыларына арналған бірінші тапсырма - бұл муляжда тамыр ішілік және бұлшық ет ішілік инъекцияларды салу әдісін көрсетуі тиіс болды

Келесі міндет - тыныс алу жүйесін зерттеу кезінде диагностикалық әдістердің бірін көрсету: салыстырмалы және топографиялық перкуссия.

 Соңғы тапсырма - науқасты мүгедектер арбасында тасымалдау техникасын білу. Айта кету керек, қатысушылар тікелей раундтың басталуына дейін қандай дағдыларды көрсету керектігін білмеді.

«MedUse» бірінші республикалық олимпиадасының алтыншы және ең маңызды кезеңі «Бірінші көмек» раунды болды. Бұл тур Семей медицина университетінің оқу-клиникалық орталығының қабырғасында өтті.

Раунд алғашқы бес негізгі көмек көрсету турларынан тұрды:

1. Жедел коронарлық синдром (АСК)

2. Аяқтардың иммобилизациясы

3. Анафилактикалық шок

4. Жүрек-өкпе реанимациясы (КПР)

5. Қан кету

Раундтар арасында «Тайм-менеджмент» тақырыбында тренингтер өткізілді.

Бұл тренингтердің мақсаты студенттерге өз уақыттарын дұрыс бөлуге көмектесу болып табылды. Тренинг барысында қатысушылар Эйзенхауэр қағидасымен, уақытты басқару сатысымен танысты, шығармашылық жалқаулық ережелерімен және потенциалды уақытты алушылар туралы білді. Тренинг соңында студенттер 8 негізгі уақытты басқару бойынша кеңестер алды.


Ежегодная Республиканская олимпиада «MedUse»

Организаторы: Локальный комитет "KazMSA-SMU" из Медицинского университета Семей.

«MedUse»  - это республиканская олимпиада среди участников организации «KazMSA» (Kazakhstan Medical Students Association).

Целью данной олимпиады является проверка и повышение знаний студентов в области медицины, а также выявить самых умных, сильных и талантливых. Студенты медицинского ВУЗа и активисты организации придерживаясь такого же кредо, стараются провести его достойно.

Республиканская олимпиада проводилась впервые за всю историю KazMSA в Медицинском университете Семей 20-21 октября 2018 года.

В олимпиаде приняли участие студенты 2-3-4 курсов, специальностей «Общая Медицина» и «Фармация» из ведущих медицинских ВУЗов Казахстана: МУА, ЮКМА и КГМУ. Каждый ВУЗ предоставил команду для интеллектуальной борьбы.

Олимпиада состояла из шести туров: Биохимия, Анатомия, Микробиология, Десмургия, ВВК и Первая медицинская помощь.

Республиканская олимпиада началась с раунда медицинской биохимии. Участников ожидали 5 туров, которые включали в себя работу в команде, где каждая команда должна была дать правильный ответ на 5 вопросов, решить задачи по биохимическим формулам и биохимическим показателям, задачи и формулировки по клиническому мышлению, а также групповые ситуационные задачи. Задачи по биохимическим формулам оказали мозговой штурм на участников олимпиады.

Второй раунд проходил в корпусе анатомии. Их ожидали три тура, которые включали в себя: групповые тестовые задания с ситуационными задачами, которые требовали развёрнутый ответ; клинические случаи, ОСПЭ для капитанов и блиц-опрос всей команды.

Третий раунд проходил по предмету «Микробиология».в котором участникам пришлось проверить свои знания. Вначале студенты должны были определить вид возбудителей заболеваний на экране и назвать их наименование на латыни. Второй этап включал в себя ситуационную задачу, где участникам пришлось, основываясь на ее данных ставить предполагаемый диагноз, вид возбудителя, пути передачи, патогенез и методы диагностики. Заключительный этап состоял из тестовых вопросов по базовым знаниям по микробиологии.

Четвертый тур десмургии состоял из трех раундов, таких как:

1 - Наложение повязок

2 - Наложение швов

3 - Разбор клинического случая по лучевой диагностике.

Во  время 5-го раунда олимпиады участники должны были продемонстрировать свои практические навыки по ВВК.

Перед началом для проверки навыков, все участники были собраны в Учебно-клинический центр, где модераторами были объяснены общие правила проведения раунда: раунд состоял из 3-х разных задач, на каждую команду было выделено 15 минут. Участники разделились по командам и все 3 задачи должны выполнялись единовременно.

1.    Первой задачей для  участников Олимпиады - умение показать технику владения внутривенных и внутримышечных инъекции на муляже.

2.    Следующая задача - умение показать одну из диагностических техник при обследовании дыхательной системы: сравнительная и топографическая перкуссия.

3.    Завершающая задача - знание техники транспортировки больного на кресле-каталке. Нужно также отметить что участники, до непосредственного начала раунда, не знали, какие именно им навыки придется показывать.

Шестым и самым решающим этапом Первой Республиканской Олимпиады «MedUse» стал раунд «Первая Медицинская помощь». Данный раунд прошёл в стенах Учебно-клинического центра НкАО «Медицинский университет Семей». 

Раунд состоял из пяти основных туров по первой медицинской помощи:

1.    Острый коронарный синдром (ОКС)

2.    Иммобилизация конечностей

3.    Анафилактический шок

4.    Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

5.    Кровотечения

Между турами проходили тренинги на тему «Time Managеment», которые были подготовлены активистами LC KazMSA SMU.

Целью данных тренингов являлось оказание помощи студентам правильно распределять свое время. В ходе тренинга участники ознакомились с лестницей тайм-менеджмента, с принципом Эйзенхауэра, с правилами творческой лени и узнали о потенциальных поглотителях времени. По окончании тренинга, студенты получили 8 главных советов по управлению временем.