KazMSA Surgery

KazMSA Surgery

KazMSA Surgery

Annual International winter school "KazMSA Surgery" in the direction of "Surgery".

Organizers: Local Committee "KazMSA-KazNMU" from KazNMU named after S.D. Asfendiyarov.

Goals of the Winter school "KazMSA Surgery»:

 • Interact to improve the exchange of experiences between students of higher education institutions
 • Improve students surgical skills
 • To acquaint with basic surgical knowledge
 • Teach simple surgical procedures
 • Using modern methods in surgery to carry out operations in the Experimental medical laboratory of advanced and practical medicine research Institute. B. A. Atshabarova and the center of practical skills K.K. Kozhakhanova

What have we achieved ?

The Winter school has become a tradition. The first Winter School "KazMSA Surgery" was organized in 2017. At that time there were only 14 participants. But despite this, in 2018, the Surgical school attracted a lot of attention and the number of participants exceeded 140. This year more than 1000 students were registered to get to the winter school, but we were able to accept applications from 144 students from seven medical universities: Astana Medical University, Karaganda State Medical University, West Kazakhstan state medical University named after M. Ospanov, Semey Medical University,Kyrgyz-Russian Slavic University named after Boris Yeltsin, Kyrgyz state medical Academy named after I. K. Akhunbaeva, Kazakh-Turkish University named after H. A. Yassawi, Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov.

"Хирургия" бағыты бойынша жыл сайынғы "KazMSA Surgery" Халықаралық қысқы мектебі.

Ұйымдастырушылар: С. Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

"KazMSA-KazNMU" Жергілікті комитеті. 

«KazMSA Surgery» қысқы мектебінің негізгі мақсаттары:

 • Жоғары оқу орындарының студенттері арасында тәжірибе алмасуды жақсарту үшін әрекеттену;
 • Студенттердің хирургиялық дағдыларын жақсарту;
 • Негізгі хирургиялық құралдар жайлы біліммен таныстыру;
 • Қарапайым хирургиялық манипуляцияларды үйрету;
 • Хирургиядағы қазіргі заманғы әдістерді пайдалана отырып эксперименттік медициналық зертханаларда , Б. А. Атшабаров атындағы ғылыми-зерттеу институтында және Қ.Қ.Қожаханов атындағы практикалық дағдылар орталығында озық және тәжірибелік медициналық операцияларды жүргізуді үйрету.

Біз неге қол жеткіздік ?

Қысқы мектепті өткізу қазірде дәстүрге айналды ."KazMSA Surgery" бірінші қысқы мектебі 2017 жылы өтті. Ол кезде тек 14 қатысушы болған. Дегенмен, 2018 жылы хирургиялық мектеп ствденттер тарапынан көп қызығушылыққа ие болды және қатысушылар саны 140-тан асты. Биылғы жылы қысқы мектепке 1000-нан астам студент тіркеуден өтті, бірақ біз жеті медициналық университеттен (Астана медицина университеті, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Б. Ельцин атындағы Халықаралық Қырғыз-Ресей Славян Университеті, И. К. Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы, Х. А. Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті, С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті)144 студентті қабылдай алдық.

Ежегодная Международная зимняя школа "KazMSA Surgery" по направлению "Хирургия".

Организаторы: Локальный комитет "KazMSA-KazNMU" из КазНМУ им.С. Д.

Асфендиярова.

Цели Зимней школы «KazMSA Surgery»:

 • Взаимодействовать улучшению обмена опытом между студентами высших учебных заведений
 • Улучшить хирургические навыки студентов
 • Ознакомить с базовыми хирургическими знаниями
 • Обучить простым хирургическим манипуляциям
 • Используя современные методы в хирургии проводить операций в Экспериментальной медицинской лаборатории передовой и практической медицины научно-исследовательского института им. Б.А. Атшабарова и в центре практических навыков им. К.К.Кожаханова.

Чего мы добились?

Проведения Зимней школы уже успела стать традицией .Первая Зимняя Школа «KazMSA Surgery» прошла в 2017 году. В то время было только 14 участников. Но не смотря на это в 2018 году Хирургическая школа привлекла немало внимания и количество участников превысило 140. В этом году чтобы попасть в зимнюю школу больше 1000 студентов прошли регистрацию, но мы смогли принять заявления 144 студентов из семи медицинских университетов: Медицинский университет Астаны, Карагандинский государственный медицинский университет, Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, Государственный медицинский университет города Семей, Международный Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б. Ельцина, Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясауи, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова.