MedTalks

MedTalks

MedTalks

MedTalks

MedTalks is a platform for speakers presenting ideas that are worth spreading and related to medicine.

MedTalks goals:

Motivate and increase the potential of students.

Create a platform for ideas worthy of distribution and implementation.

Improve communication with the professor of the composition with students.

Participants:

Teachers

Practicing doctors

Students

Guest X (graduates, guests from other industries, countries)

Speech language: Kazakh, Russian, English.

Types of performance:

Big Idea

Speeches that highlight one or two strong ideas.

Tech Demo

Stage look at something clever new invention, where the speaker was part of the implementation.

Performances (Performance)

Experiment, hypnosis, master class etc.

Surgeon Statement (Surgeon Statement)

Surgery demonstrates what they create.

"Dazzle with surprise"

These conversations mainly concern innovations and discoveries.

Little idea (Little idea)

This is a very interesting look at an interesting topic.

Talk about a problem ("problem")

The problem is that they may not otherwise know.

MedTalks

MedTalks- бұл спикерлердің медицинамен байланысты өз идеяларын таратып және қалыптастыруына арналған платформа болып табылады.

MedTalks мақсаты:

Студенттердің әлеуетін ынталандыру және арттыру.

Бөлу мен іске асыруға лайық идеялар үшін алаң құру.

Оқытушылар мен студенттер арасындағы қарым-қатынасты жақсарту.

Қатысушылар:

Оқытушылар

Тәжірибелік дәрігерлер

Студенттер

Х қонақ (түлектер, басқа саладағы және басқа мемлекеттін келген қонақтар)

Тілі: қазақша, орысша, ағылшынша

Сөйлеу түрлері:

Үлкен идея (big idea)

Бір немесе екі күшті идеяны атап көрсететін сөздер.

Технологияларды көрсету (The tech demo)

Спикер іске асырудың бір бөлігі болған жаңа өнертабысқа сахналық көзқарас.

Сөз сөйлеулер (The performance)

Эксперимент, гипноз, мастер класс тб.

Хирург мәлімдемесі (The Surgeon ' s statement)

Бұл әңгімелерде хирургтар өз өнерін көрсетіп, олардың жасалуының негізінде жатқан мәні мен процесін түсіндіреді.

Таңқаларлық (The " dazzle with wonder”)

Бұл әңгіме негізінен ғылым мен жаңалықтарға қатысты.

Кішкентай идея (the small idea)

Бұл әңгіме Әлемді өзгертетін бір үлкен идея емес, қызықты тақырыпқа деген өте қызықты көзқарас туралы.

Мәселе туралы әңгіме (The "issue" talk)

Бұл баяндамалар сіздің аудиторияңыз үшін олар туралы білмейтін мәселені ашады.

MedTalks

MedTalks - это площадка для спикеров, представляющие идеи, которые достойны распространения и связанные с медициной.

Цели:

Мотивировать и повысить потенциал студентов.

Создать площадку для идей, достойных распространения и воплощения.

Улучшить связь членами профессорско-преподавательского состава со студентами.

Участники:

Преподаватели

Практикующие врачи

Студенты

 Гость Х (выпускники, гости из других отраслей, стран)

Язык выступления: казахский, русский, английский.

Типы выступления:

Большая идея (The big idea)

Выступления, которые подчеркивают одну или две сильные идеи.

Демонстрация технологий (The tech demo)

Сценический взгляд на новое изобретение, где спискер был частью в реализации.

Выступления (The performance)

Эксперимент, гипноз, мастер класс итд.

Заявление хирурга (The surgeon’s statement)

В этих беседах хирурги демонстрируют свое искусство и объясняют смысл и процесс, лежащий в основе того, что они создают.

«Ослепить удивлением» (The “dazzle with wonder”)

Эти разговоры в основном касаются новшенства и изусления в науке и открытий.

Маленькая идея (The small idea)

Эти разговоры не об одной большой, изменяющей мир идее, а об очень интересном взгляде на увлекательную тему.

Разговор о проблеме (The “issue” talk)

Эти доклады открывают для вашей аудитории проблему, о которой они, возможно, иначе не знают.