Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS

АИТВ/ЖИТС қоса алынған Жыныстық және репродуктивті денсаулық

Сексуальное и репродуктивное здоровье, включая ВИЧ/СПИД

Wecome to SCORA!

Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS is a gathering of passionate individuals who are committed to promote sexual and reproductive health and rights and are arduous about creating positive change in their local communities.

History

The Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS was formed in 1992, driven by a strong will to take an active part in interventions concerning HIV and sexually transmitted infections (STIs) and to support people living with HIV/AIDS through working to decrease stigma and discrimination. It constitutes one out of the six Standing Committees of the International Federation of Medical Students’ Association which serve as the Body of all Medical Students worldwide. SCORA with a large number of members-SCORAngels as they are called, have grown wide in its work, centered around five focus areas strongly related to Sexual and Reproductive Health and Rights. In 2014, the name of SCORA changed from Standing Committee on Reproductive Health including AIDS to Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS as it is adequate in terms of topics and problems that SCORA is targeting in its actions.

Mission

To provide our members with the tools necessary to advocate for sexual and reproductive health and rights within their respective communities in a culturally respected fashion. This has been accomplished through building the skills and the knowledge about, providing trainings on Comprehensive Sexuality Education other respective reproductive health issues, exchanging ideas and projects, as well as drafting policies and working with our external partners in order to create change in local, regional and international level.

Objectives

1.    To raise awareness on topics related to HIV/AIDS and sexual and reproductive health.

2.    To decrease the stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS.

3.    To raise awareness and increase knowledge about facts, scientific research, global agreements and documents concerning sexual and reproductive health.

4.    Promote positive sexuality and healthy sexual life.

5.    Advocating for policies concerning sexual and reproductive health and represent medical student worldwide

6.    Collaborate and facilitate joint actions concerning medical education, public health, and human rights.

7.    Provide tools for capacity building for future healthcare professionals in terms of sexual and reproductive health and rights

SCORA Focus Areas

1. Comprehensive Sexuality Education: SCORA is highly committed to raise awareness about sexual and reproductive health through education. We have immense experience in training new peer educators through International Peer Education Trainings and Advanced Peer Education Trainings. This has subsequently lead to a network of peer educators who are actively working to organize events at local, national, regional and international level.

2. Maternal Health and access to safe abortion: Our aim is to raise awareness among our members about maternal and newborn health issues including topics like obstetric violence, family planning, access to antenatal care and ending stigma and discrimination towards abortion collaborating with our external partners like Ipas to train medical students as advocates for access to safe abortion.

3. Sexuality and gender identity: IFMSA promotes positive sexuality and is one of the first youth organizations officially committed, by accepting Policy Statement, to end stigma and discrimination in access to healthcare of LGBT+ individuals.

4. Gender-Based Violence: SCORAngels are committed to fight against violence(physical, mental or social) including Female Genital Mutilation (FGM), sexual harassment and domestic violence. We are cooperating with the Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP) on actions to end human trafficking conducting sessions during our regional and international meetings.

5. HIV and other STIs: IFMSA is the part of The PACT which is a coalition of youth organizations to end AIDS epidemic in the Post-2015 Agenda. We are collaborating with Y+, The Global Network of Young People Living with HIV/AIDS to conduct together campaigns for the most important SCORA International Days.


SCORA-ға қош келдіңіз!

АИТВ/ЖИТС қоса алынған Жыныстық және репродуктивті денсаулық жайлы тұрақты комитеті - сексуалдық және репродуктивтік денсаулықты және құқықты насихаттауды көздейтін және өздерінің жергілікті қауымдастықтарында жағымды өзгерістерге ұмтылатын ынталы адамдар тобы.

Тарихы

АИТВ/ЖИТС қоса алынған Жыныстық және репродуктивті денсаулық жайлы тұрақты комитеті АИТВ-мен және жыныстық жолмен берілетін инфекциялармен (ЖЖБИ) байланысты іс-шараларға белсене араласуға және АИТВ/ЖИТС-ке байланысты стигма мен кемсітушілікті азайтуға деген нық сеніммен 1992 жылы құрылған. IFMSA-ның алты тұрақты комитеттерінің бірі болып табыламыз, ол бүкіл әлемдегі барлық медициналық студенттердің органы болып табылады. SCORA, көптеген SCORAngles деп аталатын періште мүшелерімен, жыныстық және репродуктивті денсаулықпен  тығыз байланысты бес негізгі бағытты шоғырландырып, өз жұмысымызды кеңейте түстік. 2014 жылы SCORA атауы өзінің іс-әрекеттеріне назар аударатын тақырыптар мен мәселелер бойынша көбірек сәйкес келетін "Жыныстық және репродуктивті денсаулық жайлы тұрақты комитеттен", "АИТВ/ЖИТС қоса алынған Жыныстық және репродуктивті денсаулық жайлы тұрақты комитетке" ауыстырылды.

Миссиясы

Біздің мүшелерімізге жыныстық және репродуктивті денсаулықты және мәдени ерекшеліктерді ескере отырып, олардың тиісті қауымдастықтарында құқықтарды насихаттау үшін қажетті құралдарды беру. Бұған дағдылар мен білімді жинақтау, репродуктивті денсаулықтың басқа да тиісті мәселелері, кешенді сексуалдық білім беру бойынша тренингтер өткізу, идеялар мен жобалар алмасу, сондай-ақ жергілікті, өңірлік және халықаралық деңгейлерде өзгерістерге қол жеткізу үшін сыртқы серіктестерімізбен саясат және жұмыс жасау.

Мақсаттары

• АИТВ/ЖИТС және жыныстық және репродуктивтік денсаулыққа байланысты тақырыптар туралы ақпараттандыру.

• АИТВ/ЖИТС-пен ауыратын адамдарға стигма мен кемсітушілікті азайту.

• Жыныстық және репродуктивтік денсаулыққа қатысты мәліметтерді, зерттеулерді, жаһандық келісімдерді және құралдарды білу мен білімді арттыру.

• Позитивті сексуалдық және дұрыс сексуалды өмір салтын насихаттау.

• Сексуалдық және ұрпақты болу денсаулығы саясатына жәрдемдесу және бүкіл әлемдегі медицина студенттерінің мүддесін қорғау.

• Көпжақты медициналық білім беру, денсаулық сақтау және адам құқықтары саласындағы іс-қимылдарды бірлесе жүзеге асыру.

• Болашақ медицина қызметкерлеріне сексуалдық және репродуктивтік денсаулық пен құқықтар бойынша әлеуетті арттыру құралдарын ұсыну.

SCORA фокус аумақтары

1. Кешенді жыныстық тәрбие.

SCORA білім беру арқылы жыныстық және репродуктивтік денсаулық туралы хабардарлықты арттыруды көздейді. Бұл өз кезегінде жергілікті, ұлттық, аймақтық және халықаралық деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастыру бойынша белсенді жұмыс жасайтын теңдесі жоқ инструктор-тәрбиешілердің желісін құруға жол ашты.

2. Ана денсаулығы және қауіпсіз абортқа қолжетімділік.

Біздің мақсатымыз - Ipas сияқты сыртқы серіктестермен қатарластарымызды ана мен нәрестенің денсаулығына қатысты мәселелер туралы, оның ішінде акушерлік, зорлық-зомбылық, отбасын жоспарлау, антенаталдық күтімге қол жеткізу және стигматты тоқтату және абортқа қарсы кемсітушілік туралы серіктестермен ынтымақтастық туралы ақпараттандыруды арттыру арқылы медициналық студенттерді қауіпсіз абортқа қол жеткізу ісінің қорғаушылары ретінде дайындау.

3. Сексуалдық және гендерлік сәйкестілік.

IFMSA позитивтік сексуалдықты насиxаттап, ЛГБТ өкілдеріне мединалық көмек көрсетілу қолжетімділігіне қатысты стигмаға және дискриминацияға жол бермеу және соңғы нүктесін қою жайлы мәлімдемені бірінші болып қабылдаған жататын жастар ұйымы болып табылады.

4. Гендерлік зорлық.

SCORAngels зорлық-зомбылықпен (физикалық, ақыл-ой немесе әлеуметтік), соның ішінде әйел жыныс мүшелерінің зақымдануына, жыныстық қудалауға және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күресуге ұмтылады. Біз Адам құқығы және бейбітшілік жөніндегі тұрақты комитетпен адам саудасы тоқтату, өңірлік және халықаралық кездесулер кезінде сессияларды өткізу жөніндегі іс-шаралар арқасында ынтымақтастықтамыз.

5. АИТВ және басқа ЖЖБИ

IFMSA 2015 жылдан бері PACT-тің (People acting in community together) ЖИТС эпидемиясының аяқталуына арналған жастар ұйымдарының коалициясының бір бөлігіне кіреді. Біз ең маңызды халықаралық SCORA күндерін бірлесіп өткізу үшін Y +, АИТВ/ЖИТС-пен өмір сүретін жастардың Ғаламдық желісімен жұмыс жасаймыз.

Добро пожаловать в SCORA!

Постоянный комитет по сексуальному и репродуктивному здоровью, включая ВИЧ / СПИД, представляет собой большую группу страстных людей, которые привержены делу поощрения сексуального и репродуктивного здоровья и прав и стремятся к позитивным изменениям в своих местных общинах.

История

Постоянный комитет по сексуальному и репродуктивному здоровью, включая ВИЧ / СПИД был образован в 1992 году, руководствуясь твердым желанием принять активное участие в мероприятиях, касающихся ВИЧ инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и оказывать поддержку людям, живущим с ВИЧ / СПИДом, путем уменьшения стигмы и дискриминации. Мы представляем собой один из шести постоянных комитетов IFMSA. SCORA с большим количеством членов-ангелов SCORAngles, как нас называют, расширилась в своей работе, сосредоточившись вокруг пяти основных областей, тесно связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами. В 2014 году название SCORA изменилось с Постоянного комитета по репродуктивному здоровью, включая СПИД, на Постоянный комитет по сексуальному и репродуктивному здоровью, включая ВИЧ / СПИД, поскольку оно адекватно с точки зрения тем и проблем, на которые SCORA ориентируется в своих действиях.

Миссия

Предоставить нашим членам инструменты, необходимые для пропаганды сексуального и репродуктивного здоровья и прав в их соответствующих общинах с учетом культурных особенностей. Это было достигнуто путем накопления навыков и знаний, проведения тренингов по комплексному сексуальному образованию по другим соответствующим вопросам репродуктивного здоровья, обмена идеями и проектами, а также разработки политики и работы с нашими внешними партнерами, чтобы добиться изменений в местных, региональных и международных уровнях.

Цели

1.    Повышать осведомленность по темам, связанным с ВИЧ / СПИДом и сексуальным и репродуктивным здоровьем.

2.    Снизить стигму и дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ / СПИДом.

3.    Повышать осведомленность и расширять знания о фактах, научных исследованиях, глобальных соглашениях и документах, касающихся сексуального и репродуктивного здоровья.

4.    Содействовать позитивной сексуальности и здоровой сексуальной жизни.

5.    Пропаганда политики в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и представление интересов студентов-медиков во всем мире.

6.    Сотрудничать и содействовать совместным действиям, касающимся медицинского образования, общественного здравоохранения и прав человека.

7.    Предоставить инструменты для наращивания потенциала для будущих медицинских работников с точки зрения сексуального и репродуктивного здоровья и прав

Область фокусировки SCORA

1.    Всестороннее половое просвещение.

SCORA стремится повысить уровень осведомленности о сексуальном и репродуктивном здоровье через образование. У нас огромный опыт в обучении новых сверстников через международные тренинги по взаимному обучению и тренинги по продвинутому обучению. Это впоследствии привело к созданию сети инструкторов из числа равных, которые активно работают над организацией мероприятий на местном, национальном, региональном и международном уровнях.

2. Здоровье матери и доступ к безопасным абортам.

Наша цель - повысить осведомленность наших членов о проблемах здоровья матерей и новорожденных, включая такие темы, как акушерское насилие, планирование семьи, доступ к дородовому уходу и прекращение стигмы и дискриминации в отношении абортов. И обучать студентов-медиков как защитников доступа к безопасному аборту.

3. Сексуальность и гендерная идентичность

 IFMSA продвигает позитивную сексуальность и является одной из первых молодежных организаций, официально принявших Заявление о политике, положить конец стигме и дискриминации в доступе к медицинскому обслуживанию ЛГБТ.

4. Гендерное насилие. SCORAngels стремятся бороться с насилием (физическим, психическим или социальным), включая калечащие операции на женских половых органах, сексуальные домогательства и насилие в семье. Мы сотрудничаем с Постоянным комитетом по правам человека и миру по действиям, направленным на прекращение торговли людьми, проводя сессии во время наших региональных и международных встреч.

5. ВИЧ и другие ИППП:

С 2015 года IFMSA является частью PACT(People acting in community together), коалиция молодежных организаций, призванных положить конец эпидемии СПИДа. Мы сотрудничаем с Y +, Глобальной сетью молодых людей, живущих с ВИЧ / СПИДом, чтобы проводить совместные кампании для самых важных международных дней SCORA.