Medical Education

Медициналық білім

Медицинское образование

Welcome to SCOME!

Medical Education should be a concern of every medical student as it shapes not only the quality of future doctors but also the quality of healthcare. The Kazakhstan Medical Students' Association (KazMSA) and the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) has a dedicated organ which aims to implement an optimal learning environment for all medical students around the world the Standing Committee On Medical Education (SCOME). Through all our joint efforts we work to create sustainable changes around the world, for ourselves as medical students, for the generations to come and for our future patients and our communities who are in fact the final beneficiaries of our education.

History

SCOME was one of IFMSAs first standing committees from the beginning of its foundation in 1951. It acts as a discussion forum for students interested in the different aspects of medical education in the hope of pursuing and achieving its aim. Today, SCOME works mainly in medical education capacity building. SCOME provides several platforms and methods to educate medical students worldwide on various medical education issues. Through this knowledge, it empowers them to advocate to be a part of the decision-making chain. SCOME believes in medical students as important stakeholders in creating, developing and implementing medical education systems. Medical students attain an optimal professional and personal development to reach their full potential as future doctors for better healthcare worldwide.

Mission

To be the frame in which medical students worldwide contribute to the development of medical education.Students convene in SCOME to share and learn about medical education in order to improve it as well as benefit the most from it on a personal and professional basis.


SCOME-ға қош келдіңіз!

Медициналық білім қаншалықты маңызды екенін әрбір медицина студенті білуі тиіс, себебі ол болашақ дәрігерлердің сапасын ғана емес, сонымен қатар медициналық қызмет көрсету сапасын да қалыптастырады. Қазақстан Медициналық Жастар Организациясының (ҚМЖО) және Халықаралық Медициналық Студенттер Ассоциациясыларының Федерациясының (IFMSA) арнайы комитеті бар, оның басты мақсаты барлық медициналық студенттер - Медициналық білім жөніндегі тұрақты комитеті (SCOME) үшін оңтайлы оқу ортасын құру болып табылады. Біз бүкіл әлемде медицина білімі құрылымында өзіміз үшін, болашақ ұрпақ үшін және біздің келешек пациенттеріміз үшін медицина студенттері ретінде орнықты өзгерістерді жасауға тырысамыз.

Тарихы

SCOME 1951 жылы құрылғаннан бері IFMSA-ның алғашқы тұрақты комитеттерінің бірі болып табылады. SCOME медициналық білім берудің әртүрлі мәселелері бойынша бүкіл әлем бойынша медицина қызметкерлерін оқытуға арналған бірнеше платформалар мен әдістерді ұсынады. Осы білімнің арқасында студенттер үздіксіз модернизациялау және медициналық білім беруді дамытуға әкеліп соқтыратын үздіксіз механизмнің бір бөлігі болуға мүмкіндік береді.  Медициналық студенттер - медициналық білім берудің алдыңғы қатарлы жүйелерін құру, дамыту және енгізу процесінің маңызды қатысушылары. Сондықтан, SCOME стратегиясына сәйкес, оқушылардың өздерінен басқа білімге ешкім әсер ете алмайды.

Миссиясы

Медициналық білім беруді дамытуға бүкіл әлемдегі медицина студенттерінің іргетасы болу. Студенттер тәжірибе алмасу үшін, өздерінің білімін жетілдіру мүмкіндіктері туралы, сондай-ақ барынша кәсіби және жеке дамуына жету үшін SCOME-де жиналады.


Добро пожаловать в SCOME!

Медицинское образование должно заботить каждого студента-медика, поскольку оно формирует не только качество будущих врачей, но и качество медицинского обслуживания. Казахстанская организация медицинской молодежи (KazMSA) и Международная федерация медицинских студенческих ассоциаций (IFMSA) имеет специальный комитет, целью которого является создание оптимальной среды обучения для всех студентов-медиков - Постоянный комитет по медицинскому образованию (SCOME). Мы работаем над созданием устойчивых изменений в структуре медицинского образования во всем мире, для себя как студентов-медиков, для будущих поколений и для наших будущих пациентов.

История

SCOME был одним из первых постоянных комитетов IFMSA с момента его образования в 1951 году. SCOME предоставляет несколько платформ и методов для обучения студентов-медиков по всему миру по различным вопросам медицинского образования. Благодаря этим знаниям, студентам открывается возможность выступать за то, чтобы стать частью непрерывного механизма, влекущего непрерывную модернизацию и развитие медицинского образования. Студенты-медики являются важными участниками процесса создания, развития и внедрения передовых систем медицинского образования. Поэтому согласно стратегии SCOME, никто не в силах влиять на образование, как сами студенты

Миссия

Стать основой, в которой студенты-медики во всем мире способствуют развитию медицинского образования. Студенты собираются в SCOME, чтобы поделиться опытом, узнать о возможностях улучшениях их же образования, а так же для достижения максимального профессионального и личностного развития.