Human Rights and Peace

Адам құқықтары және бейбітшілік

Права человека и мир

Welcome to SCORP!

The Standing Committee on Human Rights and Peace unite students who strive to create an equal and peaceful world and believe in international, intercultural as well as interpersonal solidarity. We believe in everybody’s responsibility as well as the ability to contribute to creating this world, as human rights can only exist when it applies to all humans.

History

In 1983, the Standing Committee on Refugees was formed, aiming to call attention to the problems faced by the displaced population and participate in relief efforts. The committee members soon realized that these efforts were merely palliative, whereas a sustainable solution would have to address the root of the problem – violence, conflicts and human rights violations. In 1995, the committee changed the name to Standing Committee on Refugees and Peace, and finally, in 2005 it became the SCORP that we know today, Standing Committee on Human Rights and Peace.

Mission

The mission of SCORP is to empower and motivate medical students to actively promote and protect human rights and peace through advocacy, capacity building, and awareness raising, and by supporting the students in carrying out activities and projects that contribute to creating a fair and peaceful world.

Objectives

 1. Enhance students knowledge on human rights, peacebuilding, humanitarian response, international humanitarian law and violations of human rights;
 2. Provide medical students with tools and skills to act according to Human Rights and ethics both in clinical settings and in everyday life;
 3. Support and create activities, such as campaigns, capacity building, and advocacy, aiming to fulfill the vision of the standing committee;
 4. Provide members with the opportunity to advocate for implementation of policies through inclusion in national and international laws and frameworks;
 5. Collaborate with relevant partners in the implementation of objectives related to human rights and peace.

Core Concepts

Human Rights: We primarily refer to the Universal Declaration of Human Rights from 1948 when we talk about human rights without further specification, however, sometimes other international covenants and treaties are also mentioned.

Peace: SCORP understands peace as both the absence of conflict (negative peace) and the presence of equality and harmony (positive peace).

Main Topics

Human rights cover a wide range of topics, not the least the right to health, which can be addressed in a variety of ways. SCORP members all over the world conduct activities in many different areas, here we are only naming a few:

 • Refugees: In spite of our name change, the work to support refugees and other displaced persons remain a priority within SCORP. In 2014, there were 59 million displaced persons globally, and they face no fewer challenges than 30 years ago.
 • Human Rights and Ethics: All of our activities are founded on the Human Rights, but we also try to teach these to other people – children, medical students, the general public – as well as to incorporate them in Medical Education and our profession.
 • Disasters: When a disaster strikes, may it be man-made or natural, the affected population tend to become deprived of basic human rights such as food, water, and shelter. This causes suffering that can be alleviated and in some cases prevented.
 • Vulnerable Populations: Apart from refugees, we often address for example children, elderly people, people with mental or physical impairments, homeless people and others who often face discrimination, negligence or maltreatmentSCORP-қа қош келдіңіз!

Адам құқықтары және бейбітшілік жөніндегі тұрақты комитет теңқұқылы және бейбіт әлем құруға ұмтылатын, халықаралық, мәдениетаралық және жеке тұлғааралық ынтымақтастыққа сенетін студенттерді біріктіреді. Біз әркімнің жауапкершілігіне, сондай-ақ осы әлемді құруға өз үлесімізді қосу қабілетіне сенеміз, өйткені адам құқықтары барлық адамдарға қолданылса ғана өмір сүре алады.

Тарихы

Босқындар жөніндегі тұрақты комитет 1983 жылы қоныс аударылған халықтың мәселелеріне назар аударту және көмек көрсету жөніндегі шараларға қатысу үшін құрылды. Комитет мүшелері көп ұзамай осы күш-жігердің тек паллиативтік сипатта екенін түсінді, ал тұрақты шешім мәселенің түпкі себептерін - зорлық-зомбылық, қақтығыстар мен адам құқықтарын бұзуды жоюға бағытталуы керегін ұқты. 1995 жылы комитет өз атауын Босқындар және бейбітшілік жөніндегі тұрақты комитетке ауыстырды, ал 2005 жылы ол Адам құқықтары және бейбітшілік жөніндегі тұрақты комитет атауына ие болды.

Миссиясы 

SCORP миссиясы медицина студенттердің мүмкіндіктері мен уәждемелерін кеңейту, ақпараттық-насихаттау қызметінің көмегімен адам құқықтары мен әлемді қорғау, потенциалды өсіру және хабардарлықты арттыру , сондай-ақ студенттерді әділ және бейбіт әлем құруға ықпал ететін іс-шаралар мен жобаларды өткізуде қолдау.

Мақсаттары

 1. Білім алушылардың адам құқықтары, бейбітшілікті нығайту, гуманитарлық көмек, халықаралық гуманитарлық құқық және адам құқықтарын бұзу туралы білімдерін кеңейту;
 2. Медицинаық студенттерді клиникалық жағдайға да, күнделікті өмірде де адам құқықтары мен этика нормаларына сәйкес әрекет етуге арналған дағдылармен және құралдармен қамтамасыз ету;
 3. Тұрақты комитеттің көзқарасын қалыптастыруға бағытталған әлеуетті көтеру және насихаттау сияқты іс-шараларды қолдау және құру;
 4. Мүшелерге ұлттық және халықаралық заңдар мен шеңберлерді енгізу жолымен саясатты іске асыруды қолдауға мүмкіндік беру;
 5. Адам құқықтары мен әлеммен байланысты мақсаттарды іске асыруда тиісті әріптестермен ынтымақтасу.

Негізгі тақырыптар

Адам құқықтары әр түрлі тәсілдермен қаралуы мүмкін, денсаулық құқығы соңғы уақытта кең ауқымды қамтиды. SCORP мүшелері бүкіл әлем бойынша түрлі салаларда іс-шаралар өткізеді, мұнда тек бірнешеші:

Босқындар: Біздің атымыздың өзгеруіне қарамастан, босқындар мен басқа да орын ауыстырған адамдарды қолдау жөніндегі жұмыс SCORP шеңберінде басымдық болып қала береді. 2014 жылы әлемде 59 миллион адам орын ауыстырған және олар 30 жыл бұрын кем емес мәселелерге тап болған.

Адам құқығы және этика: Біздің барлық іс-әрекеттеріміз адам құқығына негізделген, бірақ біз оларды басқа адамдарға - балаларға, медицина студенттергіне, кең жұртшылыққа үйретуге, сондай - ақ оларды медициналық білім мен кәсіпке қосуға тырысамыз.

Апат: Апат болған кезде, техногендік немесе табиғи болса да, зардап шеккен халық әдетте адамның тамақ, су және тұрғын үй сияқты негізгі құқықтарынан айырылады. Бұл жеңілдетуге болатын азап тудырады, ал кейбір жағдайларда алдын алауға болады.

Халықтың осал топтары: Босқындардан басқа, біз жиі, мысалы, балаларға, егде адамдарға, психикалық немесе дене кемістігі бар адамдарға, үйсіздерге кемсітушілікке, салғырттыққа немесе дөрекі қарым-қатынасқа жиі тап болатын басқа адамдарға көмектесеміз.

Добро пожаловать в SCORP!

Постоянный Комитет по правам человека и миру объединяет студентов, которые стремятся к созданию равноправного и мирного мира, которые верят в международную, межкультурную и межличностную солидарность. Мы верим в ответственность каждого, а также в способность внести свой вклад в создание этого мира, поскольку права человека могут существовать только тогда, когда они применимы ко всем людям.

История

Постоянный Комитет по делам беженцев был создан в 1983 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается перемещенное население и принять участие в усилиях по оказанию помощи. Члены комитета вскоре поняли, что эти усилия носят лишь паллиативный характер, в то время как устойчивое решение должно быть направлено на устранение коренных причин проблемы – насилия, конфликтов и нарушений прав человека. В 1995 году комитет сменил название на Постоянный Комитет по делам беженцев и мира, и, наконец, в 2005 году был переименован в Постоянный Комитетом по правам человека и мира.

Миссия

Миссия SCORP заключается в расширении возможностей и мотивации студентов-медиков активно поощрять, защищать права человека и мир, посредством информационно-пропагандистской деятельности, наращивания потенциала и повышения осведомленности, а также путем поддержки студентов в проведении мероприятий и проектов, которые способствуют созданию справедливого и мирного мира.

Основные цели:

 1. Расширить знания студентов о правах человека, миростроительстве, гуманитарном реагировании, международном гуманитарном праве и нарушениях прав человека;
 2. Предоставить студентам-медикам инструменты и навыки для работы в соответствии с правами человека и этикой как в клинических условиях, так и в повседневной жизни;
 3. Поддерживать и создавать мероприятия, такие как наращивание потенциала и пропаганда, направленные на реализацию концепции постоянного комитета;
 4. Предоставить членам возможность выступать за реализацию политики путем включения в национальные и международные законы и рамки;
 5. Сотрудничать с соответствующими партнерами в реализации целей, связанных с правами человека и миром.

Основные понятия

Права человека. Мы в первую очередь ссылаемся на Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, когда говорим о правах человека без дополнительных уточнений, однако иногда упоминаются и другие международные пакты и договоры.

Мир: SCORP понимает мир как отсутствие конфликта (негативный мир) и наличие равенства и гармонии (позитивный мир).

Основные темы

Права человека охватывают широкий круг тем, не в последнюю очередь право на здоровье, которые могут быть рассмотрены различными способами. Члены SCORP по всему миру проводят мероприятия в самых разных областях, здесь мы называем только несколько:

 • Беженцы : несмотря на изменение нашего имени, работа по поддержке беженцев и других перемещенных лиц остается приоритетом в рамках SCORP. В 2014 году в мире насчитывалось 59 миллионов перемещенных лиц, и они сталкиваются с не меньшими проблемами, чем 30 лет назад.
 • Права человека и этика. Все наши действия основаны на правах человека, но мы также стараемся обучать их другим людям - детям, студентам-медикам, широкой общественности - а также включать их в медицинское образование и нашу профессию.
 • Бедствия. Когда происходит бедствие, будь то техногенное или естественное, пострадавшее население, как правило, лишается основных прав человека, таких как еда, вода и жилье. Это вызывает страдания, которые можно облегчить, а в некоторых случаях предотвратить.
 • Уязвимые группы населения. Помимо беженцев, мы часто обращаемся, например, к детям, пожилым людям, людям с психическими или физическими недостатками, бездомным и другим людям, которые часто сталкиваются с дискриминацией, халатностью или грубым обращением.