Research Exchange

Ғылыми-зерттеу алмасу

Научно-исследовательский обмен

Welcome to SCORE!

SCORE was founded in 1991 with the objective of giving students an opportunity of improving their skills in research in other learning settings. Presently, SCORE involves more than 65 active NMOs, offering over 3000 research projects to provide over 2400 medical students worldwide the opportunity to participate in IFMSA research exchange program and learn the basic principles of medical research such as literature studies, collecting data, scientific writing, lab work, statistics and ethical aspects related to the medicine. It is important to mention that all exchanges are initiated and coordinated entirely by medical student volunteers.

Mission

Our mission is to offer future physicians an opportunity to experience research and diversity in countries all over the world. This is achieved by providing a network of locally and internationally active students that globally facilitate access to research exchange projects. Through our programming and opportunities, we aim to develop both culturally sensitive students and skilled researchers intent on shaping the world of science.

 • Objectives
 • To provide research projects in different countries to students in the medical and biomedical fields worldwide in order to achieve the following points:
 • Enable them to take responsibility for their own learning according to their personal interests.
 •  Introduce them to the basic principles of medical research
 • Widen their horizons and provide the opportunity to experience different approaches to health care, ethical research standards, medical research, education, and treatment.
 • Enhance the academic quality of the medical student curricula and achieve educational benefits of practical and theoretical knowledge in the field of medical research.
 • Facilitate collaboration and partnership between medical universities, research institutions and allied medical students across the globe in order to share and spread new achievements in medical research.

The IFMSA Research Exchange is a research project that provides medical students with the opportunity to deepen their knowledge in the specific area of their research interest. This program is officially recognized and supported by the medical school/university and is guided by a mentor who introduces exchange students to the basic principles of research, including literature search, data collection, scientific writing, laboratory work, statistics, and ethics. Upon completion of the program, students may be required to prepare a written scientific report or an oral presentation.

 • Types of research projects:
 • Basic laboratory research project.
 • A clinical research project with lab work
 • A clinical research project without lab work
 • Global Action Project (GAP)

SCORE-ға қош келдіңіз!

Медицинаның дамуында ғылымның маңызы зор. Ғылыми зерттеулер арқасында, диагностиканың және емдеудің инновациялық әдістері арқасында медицина қазіргі деңгейге жетіп, әлі де даму үстінде. Ғылыми зерттеу бойынша тұрақты комитеті Дүниежүзіндегі медицина студенттеріне ғылыми-тәжірибелік дағдыларын жетілдіріп, мәдени және рухани білім алуына мүмкіндік береді.

IFMSA ғылыми зерттеу бойынша тәжірибе алмасу бағдарламасы – бұл басқа оқу орны ғылыми жетекші қадағалауымен студенттің ғылыми жобаны жазуы. Сол жоба аясында медицина жастары өздерінің қызығушылығы бар кез келген ғылым саласында білімдерін тереңдете алады. Осы бағдарлама барысында ғылыми жетекші студентті ғылыми зерттеудің негізгі қағидаларымен таныстырып, әдебиет іздеу, деректер жинақтау, ғылыми хат, тәжірибелік жұмыстар, статистика және этиканы үйретеді. Бағдарлама аяғында студенттен жазбаша ғылыми баяндама немесе ауызша презентация жасауды талап етілуі мүмкін.

Ғылыми зерттеу бойынша тұрақты комитеті 1991 жылы студенттерге басқа оқу орындарында өздерінің ғылыми зерттеу дағдыларын жетілдіру мақсатында құрылды. Қазіргі таңда Ғылыми зерттеу бойынша тұрақты комитеті 65-тен аса белсенді Ұлттық Ұйым Мүшелерін біріктіріп, 3000-нан аса ғылыми жұмыстарды ұсынып, 2400-дай Дүние Жүзі студенттеріне IFMSA ғылыми тәжірибе алмасу бағдарламасына қатысуға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар медициналық ғылыми саласының негізгі қағидаларын меңгеріп, әдеби шолу, деректер жинау, ғылыми хат, тәжірибелік жұмыстар, статистика және медицинамен байланысты этикалық мәселелерді үйренуге барлық жағдай жасауда. Барлық алмасу бағдарламалары тек қана студенттермен бағдарланып орындалады.

Біздің басты мақсатымыз – болашақ дәрігер мамандарға Дүниежүзінің түрлі елдерінен ғылыми тәжірибе алу мүмкідігін беру. Бұл жергілікті және халықаралық деңгейде жұмыс істейтін, глобальді масштабта алмасу арқылы ғылыми жобаларға қол жеткізуге мүмкіндік беретін студенттік желі құру арқылы жүзеге асады. Біздің бағдаламамыздың арқасында біз мәдени тұрғыдан да бай, ғылым саласын дамытатын тәжірибелі ғалымдарды да тәрбиелеуге талпынамыз.

 • Зерттеу жобаларының түрлері:
 • Базалық зертханалық зерттеу жобасы
 • Зертханалық жұмысы бар клиникалық зерттеу жобасы
 • Зертханалық жұмыссыз клиникалық зерттеу жобасы
 • Жаһандық іс-қимыл жобасы (GAP)

Добро пожаловать в SCORE!

SCORE был основан в 1991 году с целью дать студентам возможность улучшить свои навыки в исследованиях в других учебных заведениях по всему миру. В настоящее время SCORE включает в себя более 65 активных НМО, предлагая более 3000 исследовательских проектов, чтобы предоставить более 2400 студентам-медикам во всем мире возможность участвовать в программе научно-исследовательского обмена IFMSA и изучать основные принципы медицинских исследований, таких как изучение литературы, сбор данных, научное письмо, лабораторная работа, статистика и этические аспекты, связанные с медициной. Важно отметить, что все обмены инициируются студентами-медиками.

Наша миссия состоит в том, чтобы предложить будущим врачам возможность приобрести исследовательский опыт в различных странах мира.

 • Цели:
 • Предоставлять исследовательские проекты в разных странах студентам в области медицины и биомедицины по всему миру для достижения следующих целей:
 • Позволить им брать на себя ответственность за собственное обучение в соответствии со своими личными интересами.
 • Познакомить их с основными принципами медицинских исследований
 • Расширьте свой кругозор и предоставьте возможность испытать различные подходы к здравоохранению, стандартам этических исследований, медицинским исследованиям, образованию и лечению.
 • Повышение академического качества учебной программы медицинского студента и достижение образовательных достижений практических и теоретических знаний в области медицинских исследований.
 • Содействовать сотрудничеству и партнерству между медицинскими университетами, исследовательскими институтами и смежными студентами-медиками по всему миру, чтобы делиться и предоставлять новые достижения в области медицинских исследований.

IFMSA Research Exchange - это исследовательский проект, который предоставляет студентам-медикам возможность углубить свои знания в конкретной области их научных интересов. Эта программа также широко известна своими основными принципами исследования, включая поиск литературы, сбор данных, научное письмо, лабораторные работы, статистику и этику. По завершении программы от студентов может потребоваться подготовить письменный научный отчет или устную презентацию.это исследовательский проект, который предоставляет студентам-медикам возможность углубить свои знания в конкретной области их научных интересов. Эта программа также широко известна своими основными принципами исследования, включая поиск литературы, сбор данных, научное письмо, лабораторные работы, статистику и этику. По завершении программы от студентов может потребоваться подготовить письменный научный отчет или устную презентацию.

 • Типы исследовательских проектов:
 • Базовый лабораторный исследовательский проект.
 • Клинический исследовательский проект с лабораторной работой
 • Клинический исследовательский проект без лабораторных работ
 • Глобальный проект действий (GAP)